2,380 Reputation

20 today
15 yesterday
5 2 days ago
20 Nov 10
5 Nov 6
5 Nov 4
10 Nov 2
10 Nov 1
-10 Oct 24
10 Oct 23
10 Oct 21
10 Oct 19
10 Oct 18
10 Oct 5
10 Oct 4
10 Oct 3
10 Oct 2
10 Sep 24
5 Sep 14
10 Sep 7
10 Sep 4
18 Sep 3
10 Aug 22
5 Aug 20
10 Aug 17
20 Aug 16
5 Jul 13
-2 Jul 8
-12 Jul 7
10 Jun 27