6,730 Reputation

10 yesterday
+10 04:49 upvote
30 Nov 12
10 Nov 11
10 Nov 9
30 Nov 5
0 Nov 3
10 Nov 2
15 Oct 28
-2 Oct 27
10 Oct 26
-12 Oct 17
10 Oct 9
10 Oct 8
40 Oct 7
80 Oct 6
70 Oct 5
10 Oct 4
0 Oct 3
10 Oct 1
12 Sep 30
10 Sep 26
-2 Sep 23
8 Sep 12
28 Sep 11
8 Sep 10
70 Sep 9
30 Sep 8
20 Sep 7
10 Aug 27
10 Aug 2